Uncategorised

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 แบบ พด1 เขียนโดย Super User 1
2 ขันตอนการควบคุมวัสดุ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 6
3 ขั้นตอนการจำหน่ายพัสดุ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 3
4 ขั้นตอนการขอรับบริจาคครุภัณฑ์ เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 4
5 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน 1 อัตรา เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 2
6 มอบปัจจัยการผลิตโครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชูของฝั่งซ้าย เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 2
7 งานพัฒนาด้านหม่อนไหม ส่งมอบไข่ไหมให้แก่เกษตรกรผ่านการฝึกอบรม เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 2
8 ลงพื้นที่ส่งเสริมและมอบปัจจัยการผลิตในโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 17
9 ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงานสำรวจเก็บข้อมูลวัดการเจริญเติบโตของต้นกาแฟโรบัสต้าพันธ์ุชุมพร 2 ในโครงการปลูกกาแฟโรบัสตา เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 17
10 โครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เขียนโดย ศพก.ภูสิงห์ 15

หน้า 1 จาก 58

@spkphusing