ร่วมด้วยช่วยกัน

 

ร่วมด้วยช่วยกัน...ชาวศูนย์พัฒนาการเกตรภูสิงห์ฯ

  ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ลงแขกเกี่ยวข้าว ภายในแปลงนา โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ

ร่วมกันเกี่ยวข้าวในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม