ประวัติศูนย์ฯ

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
************

ความเป็นมา

                ปี  2529  กองกำลังสุรนารี  กองทัพภาคที่  ได้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาพื้นที่ชายแดนขึ้น  และได้ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษขอพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา  บริเวณบ้านตะแบงและบ้านโคกใหญ่  จำนวน  4,000  ไร่  จากกรมป่าไม้  เพื่อจัดตั้งโครงการระบบผลิตพลังงานแก๊สชีวมวลในชนบท  และได้รับอนุญาตในปี  2532  โดยมีคณะทำงานพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้ดำเนินการฯ  โดยของบประมาณจาก ยูเอ็นโบร  และเงินกองทุน  ธนาคารโค กระบือ  มีพื้นที่ดำเนินงาน  1,700  ไร่  แบ่งเป็น  ส่วน
                ส่วนแรก                ทำเป็นแปลงหญ้า  จำนวน  700  ไร่
              ส่วนที่สอง            ให้ราษฎรที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ใช้ประโยชน์ และกรมชลประทานได้ก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยไฟฟ้า  ให้เชื่อมต่อกับระบบส่งน้ำสายหลักในเขตพื้นที่โครงการฯ
                ปี  2533  กองกำลังสุรนารี  จัดตั้ง  ศูนย์ฝึกอาชีพช่วยเหลือราษฎรบริเวณชายแดน”  ดำเนินการพัฒนาในรูปแบบรวมกิจกรรมทุกสาขา  เป็นแหล่งสาธิตการประกอบอาชีพ  และแหล่งบริการพัฒนาอาชีพช่วยเหลือราษฎร  ตามรูปแบบของศูนย์พัฒนาโนนดินแดง  อันเนื่องมาจากพระราชดำรัส  จังหวัดบุรีรัมย์
                สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎร ณ กิ่งอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 ได้ทรงมีพระเมตตาธิคุณเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบอาชีพทำนาไม่ได้ผล จึงได้มีพระราชดำริให้ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบบเบ็ดเสร็จขึ้น และให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานศูนย์ฯ ในลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แนวพระราชดำริ
          1. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน  2537 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบริเวณ อำเภอภูสิงห์ ในการนี้ได้มีพระราชดำริ สรุปความว่า ให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบอาชีพทำนาไม่ได้ผล และจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ในลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          2. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร บ้านวนาสวรรค์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัด      ศรีสะเกษ ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำริให้ผู้เชี่ยวชาญด้านดิน พิจารณาช่วยเหลือราษฎร ที่มีปัญหาเรื่องดินดาน
                   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ในการนี้ได้มีพระราชดำริ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ให้แก่ราษฎร ในบริเวณพื้นที่รอบศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เพื่อให้มีน้ำใช้ทำการเกษตร และอุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอ รวมทั้งให้พิจารณาช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพ ให้กับราษฎร เพื่อให้มีรายได้และมี   ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
          3. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร บ้านพนมชัย หมู่ที่ 5  ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ได้มีพระราชดำริ ให้ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องพิจารณา จัดหาแหล่งน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก และลำห้วยไผ่ พร้อมคลองส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎร และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ สำหรับเรื่องการทำกินในพื้นป่าของราษฎรนั้น ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดหาพื้นที่เพื่อลองทำโครงการ โดยส่งเสริมอาชีพเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยไม่ทำลายป่า
วัตถุประสงค์
1.             เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2.    เป็นศูนย์กลางสาธิตฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และเป็นตัวอย่างเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกษตรให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเอง
3.             เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการทางวิชาการเกษตรและสนับสนุนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แก่เกษตรกร
4.             ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่สู่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ
5.             พัฒนาและยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

สถานที่ตั้งและแหล่งน้ำ
                ตั้งอยู่ที่บ้านตะแบงใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์  อยู่ด้านทิศใต้ของตัวอำเภอภูสิงห์ ระยะทาง 2 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร
               มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 540 ไร่ ใช้น้ำอุปโภคบริโภคจากอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู ซึ่งมีความจุ 26 ล้านลูกบาศก์เมตร
หน่วยงานรับผิดชอบ
                ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นการจัดการแบบบูรณาการแบบเบ็ดเสร็จ  กับหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ และประสานงานระดับพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงาน กปร. เป็นหน่วยประสานงานส่วนกลางให้คำปรึกษาแนะนำติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้โครงการดำเนินไปตามพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานโดยเน้นการทำงานในลักษณะบูรณาการดังนี้
1. กรมวิชาการเกษตร    ดูแลงานเกี่ยวกับการทดสอบพืช  หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ  ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์  และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี
กิจกรรมหลัก     ทดสอบสาธิต ระบบเกษตรผสมผสานการปลูกพืชปลอดสารพิษ พืชไร่ พืชสวน ยางพารา ในพื้นที่ 105 ไร่ เพื่อแจกจ่ายให้แก่สมาชิกในเขตโครงการฯ รวมถึงการฝึกอบรมและขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่สู่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ
2.  กรมการข้าว   ดูแลงานเกี่ยวกับข้าว หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี
กิจกรรมหลัก   การทดสอบและผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายข้าวขาวดอกมะลิ 105 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ
3. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ดูแลงานเกี่ยวกับ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรมหลัก   ทดสอบสาธิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การดูแลรักษาแปลงสาธิตในโครงการ การผลิตพันธุ์หม่อนและผลิตไข่ไหม การอบโรงเรือนเลี้ยงไหม สนับสนุนไข่ไหมและพันธุ์หม่อนแก่เกษตรกร ติดตามให้คำแนะนำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ
4. กรมส่งเสริมการเกษตร    ดูแลงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่ราษฎรในพื้นที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์
กิจกรรมหลัก    การสาธิตการจัดทำแปลงเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน การผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายข้าวหอมมะลิ 105 ให้แก่เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิต การอบรมเกษตรกรด้านการผลิต การส่งเสริมการปลูกข้าว ฯลฯ
5. กรมพัฒนาที่ดิน   ดูแลงานการอนุรักษ์ดินและน้ำ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรมหลัก   สาธิตส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ำ สาธิตการปลูกหญ้าแฝก และเป็นศูนย์ผลิตและขยายพันธุ์หญ้าแฝกแจกจ่ายเกษตรกร บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด พื้นที่ 42 ไร่
6. กรมประมง   ดูแลงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรมหลัก   การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ การปล่อยและแจกพันธุ์สัตว์น้ำ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ ส่งเสริมประมงโรงเรียน ติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ำกับหมู่บ้านที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ การฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่ 50 ไร่
           7. กรมปศุสัตว์   ดูแลงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูสิงห์
                กิจกรรมหลัก   การสาธิตการเลี้ยงสัตว์ เช่น เป็ดเทศ สุกรโคขุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การฝึกอบรมเกษตรกร การสาธิตการเลี้ยงโคขุน การขยายผลสู่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ เช่น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สู่ครอบครัวเกษตรกร ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร ฯลฯ พื้นที่ 110 ไร่
                8.  กรมป่าไม้   ดูแลด้านการอนุรักษ์และปลูกป่าทดแทน หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ (กรมป่าไม้) สังกัดกลุ่มกิจการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก   ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สาธิตและทดสอบ เช่น การเพาะชำกล้าไม้ งานธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร แจกจ่ายกล้าไม้ให้เกษตรกรและหน่วยงานต่าง ๆ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การศึกษาดูงานของเกษตรกรองค์กรต่าง ๆ พื้นที่ 30 ไร่
9. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ดูแลงานด้านการอนุรักษ์และปลูกป่าทดแทน หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดกลุ่มประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี
กิจกรรมหลัก   สาธิตการปลูกป่า การเพาะชำกล้าไม้ การเพาะชำกล้าหวาย บำรุงรักษาสวนเดิม 2-6 ปี เช่น ป่าอาหารนก ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง บำรุงไม้สองข้างทาง บำรุงและส่งเสริมการขยายพันธุ์หวาย สาธิตจัดทำแปลงธนาคารอาหารชุมชน การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น พื้นที่ 80 ไร่
10.  กรมทหารราบที่ 16   ดูแลงานด้านโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กองพันทหารราบที่ 3 ค่ายบดินทรเดชา
กิจกรรมหลัก   จัดชุดประสานงานประจำพื้นที่ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมปฏิบัติงานกับส่วนราชการ ขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ในหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ จัดชุดประสานงานประจำพื้นที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอภูสิงห์ และติดตามกิจกรรมของสมาชิก การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าอบรมการย้อมสีธรรมชาติ ธนาคารข้าว โคไถ่ชีวิต ผู้ป่วยและนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ติดตามการดำเนินงานของสมาชิก เช่น ติดตามการปฏิบัติงานของสมาชิกที่ได้รับพระราชทานเสาวนีย์ และการบ้าน พื้นที่ 65 ไร่
11. กรมชลประทาน   ดูแลการจัดสรรน้ำให้พื้นที่ในโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ โครงการชลประทานศรีสะเกษ
กิจกรรมหลัก   จัดส่ง น้ำระบบท่อจากอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู เพื่อเข้ามาใช้ทำการเกษตรภายในศูนย์ฯ และส่งน้ำในพื้นที่ 20,000 ไร่ เพื่อสนับสนุนราษฎรทำการเกษตร ทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ และศึกษาความเหมาะสมและปรับปรุงระบบชลประทานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่การส่งน้ำให้กับราษฎรทำการเกษตร
12. จังหวัดศรีสะเกษ   ดูแลงานด้านอำนวยการและประสานการปฏิบัติงาน ผลักดันโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ และที่ว่าการอำเภอภูสิงห์
กิจกรรมหลัก   เป็นศูนย์อำนวยการและประสานการปฏิบัติงาน ผลักดันโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้บรรลุวัตถุประสงค์
13. กรมส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดย สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ดูแลงานด้าน การให้คำแนะนำ ส่งเสริมเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการวิธีการสหกรณ์ การแก้ไขข้อบกพร่อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนของสหกรณ์
14. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ  ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตร ให้กับเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
พื้นที่เป้าหมายของโครงการ
1.              หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 1 : จำนวน 21 หมู่บ้าน 3 ตำบล
ตำบลห้วยตึ๊กชู: บ้านตะแบง หมู่ที่ 1 , บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 2 , บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 3 , บ้านจอก หมู่ที่ 4 , บ้านตาเม็ง หมู่ที่ 5 , บ้านนกยูง หมู่ที่ 6 , บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 7 , บ้านโคกทะลอก หมู่ที่ 8 , บ้านตะแบงใต้ หมู่ที่ 9 , บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 10 , บ้านภูสิงห์ หมู่ที่ 11 , บ้านห้วยตึ๊กชู หมู่ที่ 12 , บ้านนกยูงทอง หมู่ที่ 13 , บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 14 , บ้านคลองสาน หมู่ที่ 15,  บ้านโพธิ์คำ หมู่ที่ 16, บ้านนกยูงเงิน หมู่ที่ 17, บ้านหนองแบกชะนัง หมู่ที่ 18 
      ตำบลไพรพัฒนา: บ้านวนาสวรรค์ หมู่ที่ 5
      ตำบลโคกตาล: บ้านเรือทอง หมู่ที่ 5 , บ้านคลองคำโคกแต้ หมู่ที่ 7
2.              หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 2 : จำนวน 47 หมู่บ้าน 4 ตำบล
ตำบลห้วยตามอญ  : บ้านห้วย หมู่ที่ 1 , บ้านทำนบ หมู่ที่ 2 , บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 3 , บ้านหนองเขียน หมู่ที่ 4 , บ้านพนมชัย หมู่ที่ 5 , บ้านโคกหลัก หมู่ที่ 6 , บ้านศรีอุดมพัฒนา หมู่ที่ 7 , บ้านตามอญ หมู่ที่ 8 , บ้านโพธิ์ไทร หมู่ที่ 9 , บ้านขะยูง หมู่ที่ 10
                        ตำบลละลม  : บ้านละลมเหนือ หมู่ที่ 1 , บ้านละลมใต้ หมู่ที่ 2 , บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 , บ้านโกแดง หมู่ที่ 4 , บ้านพรหมทอง หมู่ที่ 5 , บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 6 , บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 7 , บ้านธาตุทอง หมู่ที่ 8 , บ้านตาเนียม หมู่ที่ 9 , บ้านละลมกลาง หมู่ที่ 10 , บ้านตาไกรพัฒนา หมู่ที่ 11 , บ้านประเสริฐพัฒนา หมู่ที่ 12 , บ้านละลมหนองหาร หมู่ที่ 13
ตำบลตะเคียนราม  : บ้านตะเคียนรามตะวันออก หมู่ที่ 1 , บ้านตะเคียนรามระวันตก หมู่ที่ 2 ,บ้านตะเคียนรามกลาง หมู่ที่ 3 , บ้านขยอง หมู่ที่ 4 , บ้านระเบ๊าะ หมู่ที่ 5 , บ้านกระโดน หมู่ที่ 6 , บ้านตาโตว์ หมู่ที่ 7 , บ้านตาโสม หมู่ที่ 8 , บ้านพยอม หมู่ที่ 9 , บ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 10 , บ้านตำหนัก หมู่ที่ 11 , บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 12 , บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 13 , บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14
ตำบลโคกตาล  : บ้านลุมพุก หมู่ที่ 2 , บ้านคลองแก้ว หมู่ที่ 3 , บ้านศาลา หมู่ที่ 4 , บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 , บ้านโคกทุ่งล้อม หมู่ที่ 8 , บ้านนาศิลา หมู่ที่ 9 , บ้านโคกตาลกลาง หมู่ที่ 10 , บ้านลุมพุกพัฒนา หมู่ที่ 11 , บ้านเขาแดงหมู่ที่ 12 , บ้านโคกทราย หมู่ที่ 13
3.              หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 3 : จำนวน 14 หมู่บ้าน 2 ตำบล
    ตำบลไพรพัฒนา  : บ้านนาตำบล หมู่ที่ 1 ,บ้านแซไปร์ หมู่ที่ 4 , บ้านโอว์ปังโกว์หมู่ที่ 6 บ้านโคกชาติ หมู่ที่ 7 , บ้านแซร์ไปร์ใต้ หมู่ที่ 8 , บ้านทางสายลวด หมู่ที่ 9
ตำบลดงรัก  : บ้านนาตราว หมู่ที่ 1 , บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 2 , บ้านจำปานวง หมู่ที่ 3 , บ้านคูสี่แจ หมู่ที่ 4 , บ้านกลาง หมู่ที่ 5 , บ้านแซร์สโบว์ หมู่ที่ 6 , บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 7, บ้านสันติสุข หมู่ที่ 8
4.              หมู่บ้านโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย กัมพูชา และหมู่บ้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

 

 เสด็จครั้งที่ 1

 เสด็จครั้งที่ 2

 

เสด็จครั้งที่ 3

 

 

@spkphusing