ตรวจเยี่ยม/ศึกษาดูงาน

คณะตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

    มีคณะตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 93 คณะ รวม 11,730 ผู้มาศึกษาดูงานมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน   สถานศึกษา  เกษตรกรทั่วไป  รวมทั้งองค์กรต่างๆ   เช่น  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  กลุ่มเยาวชน  และมูลนิธิต่างๆ

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน