ตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ

ตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ 

การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นายยอด  ใจมนต์ อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 12 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ สมาชิก 5 คน     แรงงาน 2 คน  พื้นที่  12  ไร่

ต้นทุนการผลิต/ปี

          - ค่าเตรียมดิน 10,000   บาท

          - ค่าเมล็ดพันธุ์ 10,000  บาท

          - ค่าจ้าง,เก็บเกี่ยวใช้แรงงานในครัวเรือน

          - ค่าวัสดุอุปกรณ์ปุ๋ยเคมี 4,000  บาท

          - ค่าขนส่ง 2,000  บาท

          รวม 26,000  บาท

รายได้/ปี

          - ข้าว 36,480 บาท

          - ปลา 14,400  บาท

          - ไม้ผล พืชผัก พืชไร่ 126,000 บาท

          - สัตว์เลี้ยง 5,400 บาท

          รวม 182,280  บาท

รวมรายได้สุทธิ  156,280  บาท/ปี

จุดเด่นของกิจกรรม คือ ไม้ผล เงาะโรงเรียน

คติประจำใจ ทำงานทุกเหงื่อหยด ดีกว่าอดตายตลอดชีวิต

   

  

 

เกษตรกรผู้ที่ประสบความสำเร็จ เรื่องการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

นางชญากาญจน์  รื่นรมย์  บ้านเลขที่ 40 ม.3 บ้านธาตุ ต.ละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

            * โรงเรือน 3 โรง (โรงบ่มก้อนเชื้อ 1 โรง โรงเปิดดอก 2 โรง)

            * ผลิตเห็ด จำนวน 2 ชนิด (เห็ดขอน,เห็ดนางฟ้า) จำนวน 8,800 ก้อน 

            * ผลผลิตเห็ดขอนต่อรุ่นในระยะ 3 เดือน ได้ 382.72 กก./รุ่น

              เป็นเงิน 45,840 บาท

            * ผลผลิตเห็ดนางฟ้าต่อรุ่นในระยะ 3 เดือน ได้ 581.28 กก./รุ่น

              เป็นเงิน 34,860 บาท

            * รวมรายได้ 80,700 บาท/รุ่น

            * ในปีที่ 2 มีแผนการผลิตก้อนเชื้อเห็ดเพิ่มขึ้น 6,000 ก้อนต่อรุ่น

            * อนาคตคาดว่าจะมีรายได้จากการเปิดดอกเห็ด

และจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ด ประมาณ 200,000 ต่อปี 

   

  

ตัวอย่างเกษตรกรการปลูกมะนาวนอกฤดู

นายกิมา  เพชรมากบ้านเลขที่ 513/36 หมู่ 6 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

โทร. 087-8747166

จุดเด่น มีความขยัน อดทน ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ จากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ และเชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้วิธีการทางธรรมชาติเพื่อลดการใช้สารเคมีร่วมกับการใช้สารอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดและน้ำหมักชีวภาพ ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงได้มาตรฐานและปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นการลดต้นทุนการผลิตรักษาสมดุลธรรมชาติ

พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 1 งาน (บ้านสนาม ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ)

แหล่งน้ำ ใช้น้ำบ่อ

เริ่มปลูก 5 ธ.ค. 54

พันธุ์มะนาว พันธุ์แป้นไข่ พันธุ์แป้นพวง (ต้นพันธุ์มะนาวได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ)

ระยะปลูก 4x4 เมตร

ผลการดำเนินงาน

-          ปลูกมะนาวนอกฤดู จำนวน 25 ท่อ

-          ปลูกมะนาวลงดิน จำนวน 50 ต้น

-          เริ่มบังคับให้ออกดอกติดผล จำนวน 25 ท่อ

-          ผลผลิตโดยเฉลี่ยปี 56 เฉลี่ย 920 ลูก/ต้น (อายุ 1.6 ปี)

*รายได้จะเพิ่มขึ้นตามอายุและผลผลิตของต้นมะนาว

การตลาด จำหน่ายผลผลิตเองที่ตลาดสุขาภิบาล

รายได้                                                                                                    

-  ก่อนเข้าร่วมโครงการ รายได้เฉลี่ย 31,220 บาท/ปี (จากการทำนา) พื้นที่ 7 ไร่

-  หลังเข้าร่วมโครงการ    - รายได้จากกิ่งตอนมะนาว 7,000 บาท

                                - รายได้จากการขายผลผลิต 23,500 บาท

                   เป็นเงิน 30,500 บาท

                       รวม 61,720 บาท

   

  

 

@spkphusing