มอบปัจจัยการผลิตและให้ความรู้การจัดทำแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตและให้ความรู้การจัดทำแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นายณรงค์ฤทธิ์ ชินวงค์ นักวิชาการเกษตร และนางสาวจุไรวรรณ รัตนะวัน นักวิชาการเกษตร กลุ่มงานขยายผล ลงพื้นที่ขยายผลและมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ก้อนเห็ดนางฟ้า จำนวน 2000 ก้อน อาหารไก่ และอาหารหมู พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการจัดการดูเห็ดในระยะบ่มก้อนและสร้างโรงเรือนเปิดดอกหลังใหม่เพื่อให้เหมาะสมต่อชนิดของเห็ด พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปลูกกระเจี๊ยบ ให้แก่ โรงเรียนบ้านกันโทรก ต.ปราสาท อ.ขุขันธ์  และโรงเรียนบ้านโคกตาล ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566(งบ.กปร.) เพื่อจัดทำเป็นแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำโรงเรียนและเป็นอาหารกลางวันกับโรงเรียนต่อไป

@spkphusing