มอบปัจจัยการผลิตและให้ความรู้การจัดทำแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตและให้ความรู้การจัดทำแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

         นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้นายพิทยา จำปาแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานและคณะทำงานศูนย์ฯ ได้ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิตและให้ความรู้การจัดทำแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566(งบ.กปร.)โดยมีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนคือโรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์และโรงเรียนบ้านโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีปัจจัยการผลิตอาทิเช่นไม้ผลเกษตรกิจ เมล็ดพันธุ์ผัก เห็ดเศรษฐกิจ ปลากินพืช ไก่พื้นเมือง ปุ๋ยหมักน้ำหมัก ต้นไม้ป่าเศรษฐกิจ สมุนไพร เป็นต้นเพื่อจัดทำเป็นแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำโรงเรียนและเป็นอาหารกลางวันกับโรงเรียนต่อไป

 

 

 

 

@spkphusing