กรมประมง

กรมประมง  

          ดูแลงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัด ศรีสะเกษ

    กิจกรรมหลัก   การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ การปล่อยและแจกพันธุ์สัตว์น้ำ การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ ส่งเสริมประมงโรงเรียน ติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ำกับหมู่บ้านที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ การฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่ 50 ไร่

ภาพกิจกรรมดำเนินงาน

  

  

  

การดำเนินงาน 

กิจกรรม

หน่วยนับ

เป้าหมาย

1.ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

2.ปล่อยและแจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

  2.1ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ

  2.2แจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร

3.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  3.1การเลี้ยงปลาในบ่อดิน

  3.2การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก

4.เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ

5.ประมงโรงเรียน

6.ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

7.ติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ำ

ตัว

ตัว

แห่ง/ตัว

ราย/ตัว

แห่ง/ราย

แห่ง/ราย

แห่ง/ราย

แห่ง

แห่ง

ราย

ครั้ง

2,000,000

2,000,000

20/1,800,000

150/200,000

50/50

20/20

30/30

2

2

90

10

ผลการดำเนินงานโ

ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

 ผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

(บาท)

1

ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 2,000,000 ตัว

     502,340

    2,000,000

 

2

ปล่อยและแจกพันธุ์สัตว์น้ำ2,000,000 ตัว

 

    2,000,000

 

 

 2.1  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 20/1,500,000 แห่ง/ตัว

 

1,507,000

 

 

 2.2 แจกพันธุ์สัตว์น้ำแก่เกษตรกร 250/500,000 ราย/ตัว

 

250/500,000

 

3

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำ  รวม 350 ราย

 

350

 

 

 3.1 การเลี้ยงกบในบ่อพลาสติก 50/50 แห่ง/ราย

 

50/50

ยังไม่เก็บผลผลิต

 

 3.2 การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก 50/50 แห่ง/ราย

 

50/50

ยังไม่เก็บผลผลิต

 

 3.3 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน 250/250 แห่ง/ราย

 

250/250

 

4

เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ 2 แห่ง

 

1

ยังไม่เก็บผลผลิต

 

 

 

1

ยังไม่เก็บผลผลิต

5

ประมงโรงเรียน 2 แห่ง

 

1

ยังไม่เก็บผลผลิต

 

 

 

1

ยังไม่เก็บผลผลิต

6

ติดตามผลการเลี้ยงสัตว์น้ำ 10/100 ครั้ง

 

10/100

 

          1. การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 

          2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   

          3. เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ 

          4. ประมงโรงเรียน จำนวน 2 โรง

        

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

  

  

  

  

@spkphusing