กรมส่งเสริม

กรมส่งเสริมการเกษตร   

   ดูแลงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่ราษฎรในพื้นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบคือสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษและสำนักงานเกษตรอำเภอภูสิงห์

   กิจกรรมหลัก    การสาธิตการจัดทำแปลงเรียนรู้การเกษตรแบบผสมผสาน การผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายข้าวหอมมะลิ 105 ให้แก่เกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิต การอบรมเกษตรกรด้านการผลิต การส่งเสริมการปลูกข้าว ฯลฯ

ภาพกิจกรรม

   

  

  

การดำเนินงาน

           1. อบรมเกษตรกรด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

          2. จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบเกษตรผสมผสานเพื่อการส่งเสริมและฝึกอาชีพด้านการเกษตร 

          3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

         4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์

การดำเนิน 

   แผนงานด้านวิชาการ

          - งานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานภายในกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร

          - จ้างเหมาบริการนักวิชาการเกษตร   

          - จ้างเหมาบริการนักวิชาการทั่วไป 

          - จ้างเหมาบริการคนงานเกษตร

   แผนงานด้านบริการวิชาการ

   กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

          - ฝึกอบรมเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

          - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการแปรรูปข้าวกล้องงอก 

          - จัดซื้อวัสดุบรรจุภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร    

   กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

                    - จัดฝึกอบรมเรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

   

  

  

  

@spkphusing