ร่วมพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

    

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมพัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาการเกษตรให้หน่วยงานราชการเป็นเมืองน่าอยู่สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียนร้อย

 

 

 

@spkphusing