ติดตามผลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ

ณ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

   

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามผลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดในถุงพบาสติก งบ กปร.2565 ที่บ้านโคก ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และติดตามผลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง งบ กปร.2565 ที่บ้านจอก ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

@spkphusing