ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ฯ

ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

    

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ และเจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการพื้นที่ 2 สำนักงาน กปร. ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ฯ ทั้งในเรื่องบทบาทหน้าที่แผนงาน ภารกิจ และกิจกรรมของศูนย์ฯ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานบุคลากรภายในศูนย์ฯ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

 

@spkphusing