ต้อนรับคณะดูงาน

คณะศึกษาดูงานจากสถานีตำรวจอำเภอภูสิงห์

 

        วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานีตำรวจอำเภอภูสิงห์ โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ งานพัฒนาด้านประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และงานด้านขยายผลการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ