ต้อนรับคณะดูงาน

คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี

  

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ งานพัฒนาด้านป่าไม้ การเพาะเห็ดระโงกในไม้วงศ์ยาง งานด้านพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ และงานพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตร การปลูกพืชผสมผสาน ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ