ประชุมครั้งที่ 4/2565

ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ


         วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมประชุมครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2565 และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมต่าง ๆ    ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ