งานพัฒนาด้านหม่อนไหม จัดฝึกอบรมกิจกรรมนำองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน หลักสูตรการผลิตเส้นไหมสาวมือ

ณ โรงเรียนบ้านละลม หมู่ที่ 13 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

   

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

 

งานพัฒนาด้านหม่อนไหม โดยนางมยุรี ชมภูพื้น ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมกิจกรรมนำองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน หลักสูตรการผลิตเส้นไหมสาวมือ จำนวน 1 รุ่น ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ให้แก่นักเรียน จำนวน 20 คน วิทยากรโดยนางไพจิตร สิทธิสาร นางสาวณัฐมน ธรรมคง นักวิชาการเกษตร และนางสุพิศ งามวิลัย เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และทักษะในการผลิตเส้นไหมสาวมืออย่างถูกต้องตามมาตรฐาน มกษ.8000-2555 และเพื่อสืบทอดอาชีพการเลี้ยงหม่อนไหม สาวไหม เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ณ โรงเรียนบ้านละลม หมู่ที่ 13 ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ