โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน

หลักสูตร "การเลี้ยงสัตว์น้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง"

   

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

งานพัฒนาการประมง ลงพื้นที่จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประมงโรงเรียน หลักสูตร "การเลี้ยงสัตว์น้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง" ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 รายละเอียดดังนี้

วันที่ 18 ก.ค 2565 โรงเรียนบ้านทะลอก หมู่ที่ 3 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

19 ก.ค 2565 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

20 ก.ค 2565 โรงเรียนบ้านกะกำ หมู่ที่4 ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

21 ก.ค 2565 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง หมู่ที่ 16 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

 

22 ก.ค 2565 โรงเรียนบ้านสวายสนิท หมู่ที่ 1 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ มอบปัจจัยการผลิตและร่วมกันปฏิบัติทำบ่อพลาสติกแบบบ่อลอยสำหรับเลี้ยงปลาดุก นักเรียนและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 201 คน