จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่

ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรต้นแบบโดยนำเอาองค์ความรู้และความสำเร็จของโครงการไปขยายผลในหมู่บ้านเป้าหมายในเขตจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป โดยมี นายพิทยา จำปาแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ