ต้อนรับคณะดูงาน

โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ 24 ธันวาคม 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ฯ งานด้านพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาด้านประมง การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ งานพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แปลงสาธิตการปลูกหวาย งานพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตร งานพัฒนาด้านปศุสัตว์ การผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมือง และงานวิชาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

 

@spkphusing