ประชุมประจำเดือน ธันวาคม

ติดตามการดำเนินงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน


วันที่ 23 ธันวาคม 2564

 

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมข้าราชการ และพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานแต่ละผลผลิตและกิจกรรม และปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ