ร่วมออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่

วัดป่าบ้านตามอญ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเจ้าหน้าที่งานพัฒนาด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อบริการประชาชนในรูปแบบศูนย์ฯบริการร่วมซึ้งสอดคล้องกับภารกิจศูนย์ดำรงธรรม โดยมี นางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดป่าบ้านตามอญ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

@spkphusing