มอบปัจจัยการผลิต

ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

  

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต ต้นพันธุ์ไม้ผล เมล็ดพันธุ์ผัก และปุ๋ยหมักเติมอากาศ แก่ นาย อนุชิต อินทะสอน ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

@spkphusing