ต้อนรับคณะดูงาน

โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ฯ งานด้านพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ และงานพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แปลงสาธิตการปลูกหวาย ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

@spkphusing