ติดตามความก้าวหน้าโครงการศิลปาชีพ

ร่วมต้อนรับ พันเอกปุญกิตติ์ วิวัฒน์อนันต์ ผู้อำนวยการกองกิจการพัฒนาสำนักกิจการพลเรืองกรมกิจการพลเรือนทหารบก 

  

วันที่ 22 ธันวาคม 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมต้อนรับ พันเอกปุญกิตติ์ วิวัฒน์อนันต์ ผู้อำนวยการกองกิจการพัฒนา สำนักกิจการพลเรืองกรมกิจการพลเรือนทหารบก เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศิลปาชีพ และให้คำแนะนำพร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ที่ดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

@spkphusing