โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

โดมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ 15 ธันวาคม 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบราโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อบริการและแก้ไขปัญหาด้านพืช พื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตร และมอบปัจจัยการผลิต ต้นฝรั่งกิมจู ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ ต้นพริก ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ณ โดมเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

@spkphusing