โครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

โรงเรียนบ้านแซรสะโบว ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

  

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์ฯ ลงพื้นที่สำรวจและวางแผนในการจัดทำแปลงเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน โครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

@spkphusing