ลงพื้นที่มอบลูกหมู

นายอ้วน ปิ่นหอม เกษตรกรอำเภอภูสิงห์


        วันที่ 14 ธันวาคม 2564

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่มอบลูกหมู ให้แก่ นายอ้วน ปิ่นหอม เกษตรกรอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่2 โครงการหมูหลุมเพื่อผลิตปุ๋ยหมัก

  

@spkphusing