ติดตามเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ นางสาวมะลิจันทร์ วงษ์ขันธ์ บ้านคลองลำเจียก ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน โดยมีกิจกรรมในพื้นที่หลากหลาย เช่น การทำนาหยอด การเลี้ยงปลา การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก การปลูกไม้ผลผสมผสาน การปลูกพืชผักสวนครัว และการเลี้ยงเป็ด ไก่ ทำให้เกษตรมีแหล่งอาหาร รายได้ตลอดทั้งปี สามารถพึ่งพาตนเองได้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชน และผู้ที่สนใจ