ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ครั้งที่ 4

แปลงต้นแบบงานขยายผล

  

วันที่ 14 ตุลาคม 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ และติดตามผลดำเนินงานแปลงต้นแบบงานขยายผล การผลิตหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้า การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดิน และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมวิชาการ ติดตามผลการดำเนินงาน