ติดตามงานโครงการพัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ครั้งที่ 2

แปลงต้นแบบงานขยายผล


         วันที่ 12 ตุลาคม 2564

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ และติดตามผลดำเนินงานแปลงต้นแบบงานขยายผลโครงการ 5 ประสาน เห็ดระโงกในไม้วงศ์ยาง เกษตรผสมผสาน การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก และเกษตรกรผู้ปลูกหวาย โดยมี นายธีรภัทร เข็มทอง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน