ติดตามงานโครงการพัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ครั้งที่ 1

งานแปลงต้นแบบงานขยายผล

 

        วันที่ 11 ตุลาคม 2564

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ร่วมต้อนรับ นายธีรภัทร เข็มทอง ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งติดตามงานโครงการพัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ และติดตามผลดำเนินงานแปลงต้นแบบงานขยายผลด้านการปลูกและการขยายพันธุ์ไม้ผล โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ