โครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

มอบปัจจัยการผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าภูฏาน

 

         วันที่ 28 กันยายน 2564

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งมอบปัจจัยการผลิตก้อนเห็ดนางฟ้าภูฏาน จำนวน 500 ก้อน เพื่อนสนับสนุนและต่อยอดโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์


@spkphusing