โครงการหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง(เกษตรอินทรีย์)

บ้านโนนศรีทอง ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

 

         วันที่ 22 กันยายน 2564

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ออกติดตามเกษตรกรโครงการหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง(เกษตรอินทรีย์)บ้านโนนศรีทอง ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

 

@spkphusing