โครงการเห็ดนางฟ้าสร้างอาชีพชุมชน

มอบปัจจัยการผลิตก้อนเห็ดนางฟ้า 

  

วันที่ 27 กันยายน 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งมอบปัจจัยการผลิตก้อนเห็ดโครงการเห็ดนางฟ้าสร้างอาชีพชุมชน มีสมาชิกเข้า 50 คน นักเรียน 25 คน ชาวบ้าน 25 คน บ้านเรือทอง หมู่5 ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

@spkphusing