ประชุมเตรียมความพร้อมงบประมาณ 2565

ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ


วันที่ 15 กันยายน 2564

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรการเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

@spkphusing