ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

   

วันที่ 14 กันยายน 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นทีจัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปีงบประมาณ 2564 จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ราย ณ บ้านยางชุมใหญ่ ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ