โครงการทับทิมสยาม 07

ติดตามแปลงต้นแบบการปลูกกาแฟ 

  

วันที่ 14 กันยายน 2564

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามแปลงต้นแบบและเกษตรกรต้นแบบการปลูกกาแฟพร้อมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรกลุ่มต้นแบบการปลูกทุเรียนจำนวน 2 ไร่ โครงการทับทิมสยาม 07 ณ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ