ประชุมหารือกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   

วันที่ 14 กันยายน 2564

 

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะทำงานศูนย์ฯ ร่วมประชุมหารือกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยศูนย์สาขาในความรับผิดชอบ เพื่อติดตามการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์สาขา ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธาน