สนับสนุนมอบปัจจัยการผลิต

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านยางน้อย 

 

วันที่ 10 กันยายน 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับงานพัฒนาด้านประมง จัดทำจุดสาธิตการเลี้ยงปลา หอยขม กุ้งฝอย และแหนแดงให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านยางน้อย บ้านยางน้อย ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ในการทำบ่อพลาสติก จำนวน 5 บ่อ และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสมาชิกกลุ่มและชุมชน

@spkphusing