โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 ปีงบประมาณ 2564

แปลงต้นแบบการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า 

  

วันที่ 9 กันยายน 2564

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้ นายบุลากร ขอจงดี เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรเพื่อทำแปลงต้นแบบการปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้า โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 ราย ณ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

@spkphusing