โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

  

วันที่ 9 กันยายน 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมจัดนิทรรศการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร ในระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ