จัดทำแปลงต้นแบบการปลูกกาแฟ โรบัสต้า

ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกชาติโพลวพลือ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

   

วันที่ 7 กันยายน 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับมูลนิธิโพลวพลือ วัดบ้านขยูง ได้ร่วมจัดทำแปลงต้นแบบการปลูกกาแฟ โรบัสต้า จำนวน 600 ต้น ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโคกชาติโพลวพลือ บ้านโคกชาติ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

@spkphusing