โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ 7 กันยายน 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพิ่มเติมโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ