ติดตามเกษตรกรต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรรมยั่งยืน

 


วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกรต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจเกษตรกรรมยั่งยืน หลักสูตรการปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดี ณ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ