อบรม "การเพาะเห็ดการเศรษฐกิจ"

จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เกษตรทฤษฎีใหม่"


         วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง "การเพาะเห็ดการเศรษฐกิจ" ตามโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดให้แก่ผู้บำบัด ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564


@spkphusing