โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี 


        วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บรรเทาปัญหาว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานการเกษตร ณ แปลงเกษตรกร ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

@spkphusing