วิสัยทัศน์/พันธกิจ (กรม)

วิสัยทัศน์
     กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม
     ซื่อสัตย์  โปร่งใส  งานวิจัยมีคุณภาพ

วัฒนธรรม 
     รักองค์กร ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งผลสัมฤทธิ์

เป้าประสงค์
      ๑. ได้พันธุ์พืช เครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยี และปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมต่อการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่า
      ๒. ได้แหล่งผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืชมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานสากล
      ๓. ให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตพืช ทักษะด้านพืช และมีความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์ต่อการ พัฒนาการเกษตรของประเทศ

ภารกิจ
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๘ ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๕๔ ให้กรมวิชาการเกษตรมีภารกิจเกี่ยวกับพืช โดยการศึกษา วิจัย และพัฒนาพืช  ให้ได้พืชพันธุ์ดี เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ  เอกชน และเกษตรกร ตลอดจนบริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรอง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับดิน น้ำ ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิตและผลิตภัณฑ์พืช เพื่อให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ

อำนาจหน้าที่

     ๑. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช กฎหมายว่าด้วยปุ๋ย กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     ๒. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทดลองและพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับพืช 
     ๓. ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช และให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องดินน้ําปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช การบริการส่งออกสินค้าเกษตรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    ๔. ให้บริการวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ เกษตรกร และเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
    ๕. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร   มีดังนี้

      (๑)   สํานักงานเลขานุการกรม 
      (๒)   กองการเจ้าหน้าที่ 
      (๓)   กองคลัง 
      (๔)   กองแผนงานและวิชาการ 
      (๕)   ศูนย์สารสนเทศ 
      (๖)   สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 
      (๗)   สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
      (๘)   สถาบันวิจัยพืชสวน 
      (๙)   สถาบันวิจัยยาง 
    (๑๐)   สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
    (๑๑)   สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช 
    (๑๒)   สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 
    (๑๓)   สํานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
    (๑๔)   สํานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
    (๑๕) - (๒๒)  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ - ๘ 
    (๒๓)   สํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

บริการภาครัฐ

opinion
doa procure
gp
doacenter
oic
GOV CHL
ginfo
agrimap

ข้อมูลภาครัฐ

newth
hazard follow
e service2
manual
doaecc
regis
rubberprice
EL
GAP
organic
พรบ.ที่กรมดูแล

เชื่อมโยงภายนอก

undb
AEC
minis
lawslib
thailandntr
osec
ocsc
opdc
igpthai
มกอช
rubberthai

ตลาดสินค้า

แหล่งความรู้

aic2
doa forward
doa clip
doa reseach
doa share
DOA Library
agebook
cv
Kasikorn Magazine
Plibai Newsletter
agrotour
e-Learning
journal
cassava
coconut
banana

ดาวโหลด

card

fontTH-dowload

opm

cabnet

quit

ประชาสัมพันธ์ คสช.

npomc
nacc
@spkphusing