ประชุมคณะทำงานย่อย

การรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู คลองฝั่งซ้าย

 

       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีประชุมคณะทำงาน เพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรในเขตพื้นที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู คลองฝั่งซ้าย เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการบูรณาการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพในทุกๆด้านให้สามารถตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตพื้นที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

 

@spkphusing