ขอเชิญเกษตรกรผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม

ขอเชิญเกษตรกรผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมการปลูกกาแฟเศรษฐกิจ


       ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 ขอเชิญเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ และผู้ที่สนใจปลูกการกาแฟ

เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การปลูกกาแฟเศรษฐกิจ"

จำนวน 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 วันที่ 3 มีนาคม 2564 จำนวน 50 ราย

รุ่นที่ 2 วันที่ 10 มีนาคม 2564 จำนวน 50 ราย

ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   

@spkphusing