ขอเชิญเกษตรกรผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม

ขอเชิญเกษตรกรผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม

 

  วันที่ 23 กันยายน 2563

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอเชิญเกษตรกรผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การปลูกและการขยายพันธุ์ไม้ผล”

จำนวน 2 รุ่น   

รุ่นที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม 2564 จำนวน 50 ราย

รุ่นที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2564 จำนวน 50 ราย

 ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สนใจสมัครที่ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  

@spkphusing